Skriv ut

Lönebidrag (2024)

Bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Redovisning

Följande riktlinjer gäller för beviljande av lönebidrag.
 1. Förening i behov av lönebidragsanställd skall först ha undersökt möjligheten att få hjälp och stöd för sitt behov av tjänster genom kommunens "föreningspool" som administreras genom kommunens Arbetsmarknadsenhet, AME.

 2. Lönebidrag kan beviljas förening efter särskild prövning enligt punkt 1, ovan och som har sin arbetsplats i Tanums kommun.
  Vid beslut tas inte hänsyn till i vilken kommun den anställde är bosatt.

 3. Lönebidraget är kopplat till person.

 4. Förening, som söker lönebidrag för en tjänst som man tidigare erhållit lönebidrag för, skall prioriteras förutsatt att verksamheten är av den omfattningen att behov finns.
  Här görs särskild prövning enligt punkt 1, ovan.

  Förening som haft lönebidrag för någon person vars anställning upphört skall göra en ny ansökan inom 6 månader från den tidigare anställningens upphörande, annars upphör denna prioritering.

 5. Om budgetläget medger beviljande av lönebidrag för nya tjänster bör hänsyn tas till föreningens verksamhet och om föreningen redan erhåller lönebidrag för någon tjänst.

 6. Vid beviljande av bidrag till nya lönebidragstjänster skall föreningar som inte tidigare erhållit lönebidrag erbjudas lönebidrag i första hand.

 7. Föreningen står för en fast del av kostnaden som är 7 %.

 8. Taket för månadslön vid fastställande av lönebidrag följer det statliga.

  Ansvarig tjänsteman skall i varje enskilt fall, oavsett beslut från Arbetsförmedlingen, fatta beslut om huruvida kommunalt bidrag skall utgå.
Annat anställningsstöd

Kan utgå efter särskild prövning och regleras enligt vägledande beslut när stödet aktualiseras.

Vid ansökan om annat anställningsstöd utöver ovanstående lönebidrag beslutar Barn- och Utbildningsnämnden, BUN i varje enskilt fall.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: Alla nya bidrag under 2023 söks senast 30/3).